Using unittest:

python3 -m unittest -v
python3 -m unittest -v tests_dir

Using pytest:

python3 -m pytest -v
python3 -m pytest -v tests_dir